کد خبر: 121475
A

سعید مدنی٬ جامعه‌شناس٬ نویسنده و پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی، طی نامه‌ای به وزیر فرهنگ و ارشاد خبر از ممنوع‌الانتشار شدن کتابهایش داد.

به گزارش دیده بان ایران؛ سعید مدنی٬ جامعه‌شناس٬ نویسنده و پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی، طی نامه‌ای به وزیر فرهنگ و ارشاد خبر از ممنوع‌الانتشار شدن کتابهایش داد.

مدنی در این نامه نوشت:
تاکنــون مقــاالت متعــدد و ۱۵ جلــد کتــاب در زمینــهی مســائل
اجتماعـی ایـران تالیـف و منتشـر کـرده‌ام، از حـدود دو سـال پیـش چهـار جلـد کتـاب بـه قـرار زیـر بـرای صـدور مجـوز انتشـار بـه
وزارت متبــوع جنابعالــی ارســال کــردهام:

  • فساد علیه فساد )نابرابری، فقر و فساد( به شماره پیگیری: ۲۱۶۳۶۵۶
  • جنبشهای اجتماعی و امید به شماره پیگیری: ۲۲۲۴۸۴۳
  • علیه خشونت به شماره پیگیری: ۲۱۴۰۱۶۸
  • جامعه شناسی اعتیاد به شماره پیگیری: ۲۱۲۲۴۲۸

سعید مدنی در ادامه افزود است که وزارت ارشاد به ناشر کتاب‌هایش اطلاع داده است که هیچ یک از کتاب‌های تالیف او از این پس مجوز انتشار دریافت نخواهد کرد.
در بخش دیگری از این نامه خطاب به وزیر ارشاد آمده است: «مطابـق اصـل ۲۵ قانـون اساسـی سانسـور ممنـوع اسـت مگـر بـه حکـم قانـون. البتـه متاسـفانه هنـوز جوهـر قانـون اساسـی خشـک نشـده بـود کـه ایـن اصـل نقـض شـد؛ امـا حتـی در تجربـهی چهـل سـال گذشـته نیـز اغلـب شـاهد سانسـور تألیفـات بودهایـم تـا نویسـندگان.
بـر ایـن اسـاس اگرچـه اصـل سانسـور و ممیـزی واجـد کمتریـن پشـتوانهی قانونـی نیسـت، از آن مهمتـر ممنـوع القلـم کـردن نویسـندگان نقـض حقـوق شـهروندی آنهاسـت و فاقـد کمتریـن وجاهـت قانونـی.»

او در ادامه تاکید کرد که بـه رغـم چندیـن بـار محکومیـت قضایـی و گذرانـدن دوران محکومیـت در حـال حاضـر هیـچ محکومیـت قضایـی دایـر بـر ممنوع القلـم بـودن نـدارد.

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر