محمدبن سلمان در اظهاراتی جدید بر علیه ایران ادعا کرده حمله به بزرگترین صادرکننده نفت در جهان «آزمایشی واقعی برای جهانیان» است تا با خرابکاران نظم جهانی مقابله…