روز دوشنبه گروهی از مقامات سابق دولت ترامپ موسسه «سیاست اول آمریکا» را راه اندازی کردند. این موسسه یک اتاق فکر با هدف ارتقای آزادی، شراکت آزاد، عظمت ملی،…