کد خبر: 25168
A
تن به مناظره به رو در رو دهید؛

اگرایشان وهمفکرانش انسان دمکراتیکى درعمل هستند وساز وکار دموکراسىى راباوردارند تن به این مناظره رودررو بدهند تاهمه بحث ها بى پرده وشفاف درانظار عمومى مطرح و قضاوت هم با مردم مخصوصاًعلاقمندان به جریان اصلاح طلبى خواهدبود .

دیده بان ایران؛ احمد حکیمی پور دبیر کل حزب اراده ملت در یادداشتی انتقادی دکتر حمید رضا جلایی پور را به مناظره دعوت کرد 

متن یادداشت حکیمی پور خطاب به حمید رضا جلایی پور در ذیل آمده است: 

 مدتى است حمیدرضاجلایى پور در قامت مدافع عملکردشوراى سیاستگذارى اصلاح طلبان ظاهر مى شود و به شکل اغراق آمیزى از فرآیندشکل گیرى لیست امید براى شوراى پنجم تهران دفاع مى کند بطورى که اگر کسى اطلاعى نداشته باشد او را با سخنگوى شوراى سیاستگذارى اشتباه خواهد گرفت. این درحالى است که اساساً جلایى پور نه عضو این شوراى  بوده و نه در جلسات آن شرکت داشته و نه اطلاع دقیقى از فعل و انفعالات تصمیم گیرى و ساختار درونى شورا داشته و مسئولیتى هم در این ارتباط نداشته و ندارد. اماچه شده که ایشان بخودش اجازه مى دهد ازموضع بالا و فصل الخطابى با نقدهاى جدى بدنه جریان اصلاحات مخصوصاً طیف وسیع جوانان اصلاح طلب برخورد آمرانه بکند جاى تامل و تدبردارد که بنظر من نقطه عزیمت  اصلى نقد درون جریانى اصلاحات هم همینجاست. دراین مجال به چند نکته اشاره مى کنم بحث اصلى وجدی تر را به زمانى موکول مى کنم که خودایشان یا دیگر مدافعان ساز و کار شوراى سیاستگذارى حاضر به مناظره رودررو در پیشگاه بدنه جوان و زحمتکش اصلاح طلبان باشند. چیزى که هشت ماه قبل ازانتخابات از رئیس وقت شوراى هماهنگى جبهه اصلاحات که شتابزدگى و بی تدبیرى او باعث تداوم سازوکارمعیوب شوراى عالى شد خواسته بودم، و علیرغم قول و تعهدى که درجلسه دادازآن طفره رفت ؛ ونیز از خود حمید رضا جلایى پور در روزهاى انتخابات که بحث کوتاه پیامکى داشتیم این درخواست راکردم. 

⭕️ پس نکته اولم این است اگرایشان وهمفکرانش انسان دمکراتیکى درعمل هستند وساز وکار دموکراسىى راباوردارند تن به این مناظره رودررو بدهند تاهمه بحث ها بى پرده وشفاف درانظار عمومى مطرح و قضاوت هم با مردم مخصوصاًعلاقمندان به جریان اصلاح طلبى خواهدبود . 

⭕️ دوم اینکه همین دفاع هاى شتابزده ویکطرفه کاملاً دم خروس را آشکارمى کند. یعنى اینکه وقتى شخص جلایى پور نه عضو شوراست ونه درساختار وسازوکار آن جایگاه ومسئولیتى دارد چرا اینگونه حکم قطعى صادر مى کند؟ آیا همین به تنهایى دلیلى وجود سازوکار پنهانى وزد وبند پشت صحنه نیست که اتفاقاً جلایى پور ودیگر افرادازاین جنس کاملاً ازآن آگاه بودن وجزو صحنه گردانانش بودن؟!. افرادى که درشوراى سیاستگذارى نبودند ولى ازموضع متولى اصلاحات ازعملکردشوراى سیاستگذارى وتصمیماتش حمایت مى کنن.دقیقاً به همین دلیل است که منتقدین مى گویند شوراى عالى صرفاً نقش روکش حقوقى تصمیماتى را داشته که قبلاً دربیرون جلسات پخت وپز مى شد و توسط برخى از نیروهاى درون شورا که باجریان وتیم تصمیم ساز بیرون هماهنگ بودن سیرحقوقى و تصویبى اش را در شوراى سیاستگذارى طى مى کرد.واین چنین رفتارى غیردمکراتیک ترین وفرصت طلبانه ترین رفتارباظاهر دمکراتیک مى باشدکه بهیچ وجه زیبنده جریان اصلاحات نمیباشد.

⭕️نکته سوم که بسیارمهمه این است که وقتى درآخرین جلسه شوراى مشورتى جناب آقاى خاتمى درهمین هفته گذشته قرارشدکمیته ایى براى ارزیابى ونقد عملکرد شوراى سیاستگذارى تشکیل شود ونقاط قوت وضعف عملکردآنرا را درانتخابات اخیر جمع بندى کنداین ناشکیبایى شما ازچیست که یک تنه ویکطرفه  به دفاع اغراق آمیز از عملکردشوراى سیاستگذارى مى پردازید؟ براستى نگران چى هستید؟ چرابااین حرکات باعث قوت گرفتن شایعات مخصوصاً درموردخودتان مى شوید؟ 

⭕️ نکته آخراینکه جریان اصلاحات یک طیف وسیع ومتکثره وتنها محدود به عرصه سیاست هم نیست. عرصه سیاست هم میدان نبرد حق وباطل نیست بکاربردن ادبیات استالنیستى و تقى شهرامى ازقبیل خائن ، بدلى، تقلبى درادبیات وگفتمان اصلاح طلبى جایى ندارد. جریان وسیع اصلاحات را با احزاب توتالیتراشتباه نگیرید. خوبه بدانید زمانیکه شما درانگلستان مشغول استفاده از بورسیه تحصیلى درمقاطع عالى  بودید عده ایى دراین مملکت سالها قبل از دوم خرداد ٧٦در تکاپوى اصلاحات درحال هزینه دادن بودند.  

احمد حکیمى پور

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر