کد خبر: 93385
A
خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی(ره) سال ۷۶:

هاشمی رفسنجانی در خاطرات ۲۸ مهر ماه ۱۳۷۶ .به موضوع جانشینی رحیم صفوی در سپاه، بیماری بشارتی و دعوای وزارت اطلاعات و مهدی کروبی پرداخته بود

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ دو نفر از محافظان که درباره منزلشان با شرکت مترو و بانک مشکل پیدا کرده اند، آمدنـد و براى حل مشکل استمداد نمودند. آقاى [علی‌محمد] بشارتى، وزیـر سـابق کـشور آمـد. از سفر عمره برگشته است. گفت، براى همه بزرگان و علماى اسلام - از صدر اسلام تاکنون - طواف کرده است که انجام آن مشکل به نظر مى رسد.

از سیاسـت حـذفى وزارت کـشور و به طور کلى دولت جدید انتقـاد کرد و از احتمـال بحـران سیاسـى و اقتـصادى اظهـارنگرانى نمود و خواست که با من کارکند. گفـت، فعـلاً مـشغول تنظـیم خـاطرات و یادداشـت هـاى تحقیقى تاریخى است. به نظرم نیامدکه از کسالت خودش که مـى گوینـد گرفتار شـده، مطلـع باشد؛ من هم چیزى نپرسیدم.

آقاى [حسن] خَوید، [یکی از پاسداران محافظ] آمد از عمره برگـشته اسـت. بـرایم یـک سـاعت سـوغات آورده . دکتـر [عبـداالله] جاسـبى، [ریـیس دانـشگاه آزاد اسـلامی ] آمـد. از احتمال سوءاستفاده از صحبت هاى رهبرى در ملاقات با دفتر تحکیم وحدت که گفته‌اند با توسعه کمى دانشگاه آزاد اسلامى موافق نیستند، اظهار نگرانى کرد. خواست که مـن بـراى تقویـت دانـشگاه، دفتـرى در مرکـز دانـشگاه بگیـرم و درسـى بـدهم. آقـاى [عبدالمجیـد] معادیخواه، [رییس بنیاد تاریخ انقـلاب اسـلامی ] آمـد. از عـدم همکـارى وزارت اطلاعـات براى استفاده از اسناد براى تدوین تاریخ معاصر، گله کرد به آقاى درى، [وزیر اطلاعـات]، تلفنى گفتم که همکارى کنند.

سرلشکر [یحیی] رحیم صفوى، [فرمانده کل سپاه پاسداران] آمد. گزارشى از وضع سپاه و سنگینی کار داد. گفت، با 130 هزار عضو رسمى و 300 هزار سرباز و...، سالیانه حدود 400 میلیارد تومان هزینه سپاه است. از بعضی از فرماندهان ارشد گله داشت که در آخرکـار ، بـا کم‌کارى به سپاه صـدمه زدنـد. سـوابق مبـارزاتى خـودش را گفـت و اظهـارنگرانى کـرد از خطراتی که از ناحیه سیاست خارجى در کمـین ایـران است و در اطـراف ایـران، دشـمنان مشغول محاصره ما هستند و نیز از جهت اقتصادى و فرهنگى و تصفیه هاى وسـیع در دولـت جدیــد معتقــد اســت، مقامــات ارشــد شــوراى عــالى امنیــت ملــی، قــدرت جمــع‌بنــدى و تصمیم گیرى ندارند و خواست که در مجمع [تشخیص مصلحت نظام] فکـرى بکنـیم . فکـر می‌کند که ارتشى‌ها، از جایگزینى او به جاى آقاى [محـسن] رضـایى خوشـحال انـد و بهتـر همکارى می‌کنند، چون او را سیاسى نمی‌دانند .

عصر فاطى و اعضاى انجمن همبستگى زنان آمدنـد. توضـیح کارهایـشان را دادنـد و مـن تشویق‌شان کردم‌، با مـن عکـس گرفتنـد. آقـاى [سـیدمحمود] دعـایی، [سرپرسـت مؤسـسه اطلاعات] آمد. از من خواست که به آقای [مرتضی] محمدخان، وزیر سابق اقتـصاد بگـویم که مسئولیت گمرک را که به ایشان پیشنهاد شده، بپذیرد ؛ تاکنون نپذیرفته است.

آقایان [محمد] عبایی[خراسانی]، [سیدحسین] موسوى تبریزى، [مهدی] مهدوى [آملـی]، [محمدتقی] فاضل میبدی، [شیخ‌حسین]هاشمیان، [سیدمحمدعلی]ایـازی و [سیدابوالفـضل] موسویان آمدند. از من خواستند که درسى براى طلاب در قم شـروع کـنم و از آثـار منفـى فشارها بر شهردارى تهران و دامن زدن به مـسأله ثـروت هـاى بـادآورده در اقتـصاد و امنیـت کشور و نیز از عدم پشتیبانى ائمه جمعه و صداوسیما از آقاى خاتمى، [رییس جمهور] اظهـار نگرانى کردند و از من خواستند که حمایـت کـنم و بـا رهبـرى بـراى حـل مـشکل اروپـا و شهردارى صحبت کنم.

آقاى [محمد] فلاح از وزارت اطلاعات آمد. گفـت آقـاى [مهـدی ] کروبـى بـه او گفتـه است، می‌خواهند در انتخابات خبرگان به طور گسترده شرکت کنند و خواسته کـه وزارت در کارشان اخلال نکند و با آقاى [احمد] آذری قمى، ملاقات کرده و در مورد علت پخش‌اعلامیـه علیـه مرجعیـت رهبـرى پرسـیده کـه گفتـه وظیفـه مـى دانـد و ادامـه مـی‌ دهـد و از بحرانهاى احتمالى سیاسى و اقتصادى به خاطر کم شدن اعتقاد به ولایت [فقیـه ]، بـه خـاطر مسایل انتخابات و کارهاى اخیر قوه قضاییه و روزنامه کیهان و [هفته‌نامه] صبح کـه معمـولاً منتسب به رهبرى می‌شوند و ضعف مدیریت در دولت، اظهار نگرانى کرد.

شب میهمان رهبرى بودم. درباره سفرشان به کرج و کوهنوردى من و ایشان و سفرم به قم و مراجعات فراوان به من در مورد دولت و خبرگان و آینده صحبت شد. پیـشنهادکردم کـه تبلیغات ثروتهای بادآورده قطع شودکه به طور اصولى پذیرفتند، ولى قرار شد شیوه کار را بررسی کنند. گفتند، برخلاف دیگران، نگرانى از اوضاع ندارند و از دولت حمایت می‌کنند.

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر