کد خبر: 95250
A

متن کامل مصوبه نهایی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس منتشر شد.

به گزارش دیده بان ایران؛ متن کامل مصوبه کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس منتشر شد که متن آن به شرح زیر است:

طرح شفافیت آراء نمایندگان - ثبت 53 - ویرایش مصوبه کمیسیون

ماده 1- در جزء(1) ماده (21) قانون پس از عبارت «توزیع آنها» عبارت «و انتشار آن برای عموم ظرف مدت حداکثر یک ماه از تاریخ جلسه به صورتی که قابل خوانش رایانه ای باشد» اضافه می شود.

ماده 2- در جزء (6) ماده (22) قانون پس از عبارت «هفتگی مجلس» عبارت «و انتشار آن حداکثر سه روز قبل از تشکیل جلسه برای عموم» اضافه می شود.

ماده3- ماده (61) قانون به شرح زیر اصلاح و پنج تبصره به آن الحاق می شود:

مناط اعتبار رسمیت جلسات کمیسیون‌ها با حضور حداقل دو سوم اعضای کمیسیون است و این جلسات به صورت علنی تشکیل می شود و نصاب مصوبات آن مطابق ماده (117) این قانون است. دستور جلسات کمیسیون‌ها حداکثر یک هفته قبل از تشکیل جلسات برای عموم منتشر می شود، اسامی حاضرین و غائبین جلسه همراه با آراء نمایندگان به تفکیک اسامی نمایندگان مخالف، موافق و ممتنع و کسانی که در رأی گیری شرکت نکرده اند به ترتیب حروف الفبا در تا پایان روز رأی گیری در پایگاه اطلاع رسانی رسمی مجلس به صورتی که قابل خوانش رایانه ای باشد، برای عموم منتشر می شود و در مشروح مذاکرات کمیسیون نیز ثبت می شود.

تبصره 1- در صورت اضطرار که رعایت امنیت کشور ایجاب نماید، هرگاه وزیر ذیربط با بالاترین مقام دستگاه مربوط یا حداقل یک چهارم از اعضای کمیسیون، درخواست نمایند تا برای موضوع مورد بحث جلسه غیرعلنی تشکیل شود، با تصویب کمیسیون، جلسه صرفا برای رسیدگی به همان موضوع، غیر علنی می شود.

تبصره 2- در مواردی که حداقل پنج عضو کمیسیون درخواست نمایند که آرای اعضای کمیسیون در مورد طرح یا لایحه یا بخشی از اجزای آن منتشر نشود، در صورت تصویب این درخواست نتایج آراء بدون درج اسامی انتشار می‌یابد.

تبصره 3- در خصوص طرح‌ها و لوایحی که به موجب اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در کمیسیون رسیدگی و به تصویب می رسد، الزاماً جلسات به صورت علنی تشکیل می شود و عدم انتشار آرای نمایندگان در این گونه جلسات به منزله غیرعلنی شدن جلسه نیست.

تبصره4- شروح مذاکرات جلسات علنی کمیسیون‌ها حداکثر ظرف مدت یک ماه به صورتی که قابل خوانش رایانه ای باشد، در پایگاه اطلاع رسانی رسمی مجلس برای عموم انتشار می یابد.

تبصره 5- تشخیص رفع شرایط اضطراری برای انتشار مذاکرات جلسات غیر علنی کمیسیون‌ها و آن دسته از آراء نمایندگان که عدم انتشار آن‌ها به تصویب کمیسیون رسیده بود، با پیشنهاد حداقل پنج نفر از اعضای کمیسیون، پس از گذشت حداقل یک سال با تصویب کمیسیون قابل انتشار است.

ماده 4- در ماده(63) قانون پس از عبارت «ضبط» عبارت «و انتشار مذاکرات در پایگاه اطلاع رسانی رسمی مجلس» اضافه می شود.

ماده 5- ماده (64) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

ماده 64- گزارش عملکرد هر کمیسیون در مورد رسیدگی به طرح‌ها و لوایح، سؤال و تذکر به مسئولین دستگاه‌های اجرائی و وزارتخانه‌ها و عملکرد اعضای ناظر در هیئت‌ها، شوراها و مجامع در پایان هر ماه به هیئت رئیسه مجلس ارائه می شود تا به نحو مقتضی برای نمایندگان و عموم اطلاع رسانی شود.

تبصره- سازمان صدا و سیما با رعایت شرایط مندرج در ماده (5) این قانون، اجازه دارد برای تهیه گزارش کامل و زنده صوتی و تصویری از جلسات علنی کمیسیون‌ها در کمیسیون حضور یابد و همچنین این جلسات در پایگاه اطلاع رسانی مجلس به صورت زنده صوتی پخش می شود.

ماده 6- ماده (81) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 81 - ماموریت‌های رسمی فردی و جمعی نمایندگان، رئیس مجلس و هر یک از اعضای هیئت رئیسه مجلس، از قبیل شرکت در سمینارها، اجلاس، بازدیدهای فنی و تخصصی و نظارتی در داخل و خارج از کشور با تصویب کمیسیون ذیربط و تایید هیئت رئیسه مجلس انجام می شود.

هیئت رئیسه هر کمیسیون مکلف است حداکثر تا هفته پس از انجام ماموریت، اطلاعات و گزارش آن را به همراه فهرست اعضای سفر، هزینه، اهداف و نتایج سفر را به صورتی که قابل خوانش رایانه ای باشد، برای اطلاع عموم منتشر نماید.

تبصره- چنانچه نظر کمیسیون به انتشار آن نباشد، اطلاعات مذکور صرفا به کمیسیون و هیئت رئیسه مجلس ارائه می شود.

ماده 7- در ماده (89) قانون پس از عبارت «ثبت خواهد شد» عبارت «هیئت رئیسه مکلف است ماهانه گزارش غیبت و تأخیر هر یک از نمایندگان در جلسات صحن و کمیسیون‌ها را در پایگاه اطلاع رسانی مجلس برای اطلاع عموم به صورتی که قابل خوانش رایانه ای باشد» منتشر کند.

ماده 8- در ماده (119) قانون پس از عبارت «نتیجه آراء را» عبارت «همراه با نمایش اسامی مخالفین، موافقین، ممتنعین و نمایندگانی که در رأی گیری شرکت نکرده اند» اضافه می شود و یک تبصره به آن الحاق می شود.

تبصره- در مورد هر یک از مواد با اجزاء یا مواردی که به تشخیص هیئت رئیسه مجلس جنبه صنفی یا منطقه ای دارد، اعلام رأی مجاز نیست.

ماده 9- جزء (4) ماده (122) قانون حذف و یک تبصره به عنوان تبصره (2) به این ماده الحاق می شود:

تبصره 2- در مواردی که حداقل پانزده نفر از نمایندگان رأی گیری مخفی با ورقه را در خواست نمایند، بدون بحث در مورد درخواست رأی گیری می شود و در صورت تصویب، برای آن موضوع رأی گیری مخفی با ورقه انجام می شود.

ماده 10- ماده (126) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

ماده 126- در تمامی مواردی که رأی گیری در صحن به صورت الکترونیکی یا علنی با ورقه انجام می شود، اسامی نمایندگان موافق، مخالف و ممتنع و کسانی که در رأی گیری شرکت نکرده اند به ترتیب حروف الفبا حداکثر یک هفته پس از رأی گیری در پایگاه اطلاع رسانی رسمی مجلس به صورتی که قابل خوانش رایانه ای باشد، برای عموم منتشر می شود و در مشروح مذاکرات نیز ثبت می شود.

تبصره- اسامی نمایندگان تقاضاکننده برای رأی گیری مخفی یا علنی با ورقه، در صورت مشروح مذاکرات مجلس ثبت می شود.

این مصوبه که شامل تغییرات نهایی کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس است به‌منظور بررسی در صحن مجلس به هیئت رئیسه مجلس ارسال شده است. 

منبع: فارس

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر