رئیس سازمان بهزیستی کشور

انوشیروان محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: طبق ماده ۷۵ قانون برنامه ششم غربالگری ژنتیک پیش از ازدواج در کشور الزامی خواهد شد.