ده حیوان باهوش

  • ما انسانها همیشه شایستگی حیوانات را درک نمیکنیم. ما طبیعتا عاشق حیوان خانگی خود هستیم و هر از گاهی با دیدن جانوران وحشی به وجد می آییم، اما اکثر ما آن ها را صرفا حیواناتی میدانیم که از بهره هوشی کمتری نسبت به انسانها برخوردار اند. شاید توانایی شان را دست کم می گیریم. حیوانات بسیار باهوشتر، مکارتر و خلاقتر از چیزی هستند که از آن ها انتظار میرود.