محرز

  • دکتر مینو محرز روزگذشته از ریاست مرکز تحقیقات ایدز دانشگاه علوم پزشکی تهران که از پایه گذارانش بود کنار گذاشته شد. مینو محرز به برکناری خود از ریاست مرکز تحقیقات ایدز واکنش نشان داد.