ارس امیری

  • حجت کرمانی حقوقدان و وکیل ارس امیری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فلسفه هنر در دانشگاه کینگستون بریتانیا؛ از صدور حکم برائت برای موکلش در دیوان عالی کشور خبر داد.