تیلور سوئیفت

  • "تیلور سوئیفت" به نخستین هنرمند تاریخ تبدیل شد که ۱۰ جایگاه نخست جدول "بیلبورد ۱۰۰ آهنگ برتر" را به خود اختصاص داده است.