پرندگان موجودات منحصر به فردی هستند. بعضی از آن‌ها بدون اینکه بال بزنند کیلومتر‌ها اوج می‌گیرند، بعضی دیگر بیش از نیم قرن زندگی می‌کنند و بعضی نیز به معنای…