کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کشور از ممنوع‌الورودی ۴۰ نفر از دانشجویان دختر به دانشگاه هنر در تهران خبر داده است.