تری لین کارل

  • داستان همیشگی ما و نفت

    کتاب با یک تشبیه ساده از شاه میداس آغاز می‌شود. شاه میداس به هر چه دست می‌زد طلا می‌شد. ثروت بی‌نهایت چه رویای زیبایی. در واقعیت نفت نیز حاکمان نفتی را به شاه میداس‌های کوچک تبدیل کرد.