ورق استیل خشدار

  • ورق استیل میرور یا همان ورق استیل آینه ای یکی از مدل های ورق است که نامگذاری آن مربوط به سطح پردازشی می شود که دارد.