متهم ارزی

  • مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: اجرای احکام تعزیرات حکومتی استان تهران، دستور بازداشت متهم ارزی را پس از پنج سال خودداری از پرداخت جریمه صادر کرد.