مصرف آب

  • بارش‌های اخیر تهران که اغلب به‌صورت برف بوده است، هنوز آورده‌‎ای برای دریاچه سدهای تهران نداشته و همچنان آب تهران در شرایط شکننده قرار دارد.