هادی حق شناس اقتصاد دان؛

به نظر می رسد در دولت دوازدهم یعنی دولت دوم آقای روحانی، اعتقاد و باور به بخش خصوصی، بیش تر باشد و دولتی شدن اقتصاد ایران، کم رنگ تر و خصوصی شدن آن پُر رنگ…