مقتدایی گفت: ایران نه با عجله و شتاب زده بلکه برمبنای منطق، استدلال و استفاده صحیح از زمان در حال ارزیابی عملکرد طرف های غربی و آمریکایی است. همانطور که وزیر…