دکتر محمدرضا زرگرزاده عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران:

"من به عنوان یک تولید کننده داروی ایرانی، برای اثبات کیفیت دارو، فکت(دلیل مستند) ارایه می‌دهم، در حالیکه تا به حال مدعیان بی کیفیتی دارو، هیچ فکتی درباره…