نمی‌توان مانع پدید آمدن حوادث طبیعی شد اما می‌توان بعد از وقوع، با تدبیر و همت و پشتکار برای کاستن آلام مردم حادثه دیده اقدام کرد.

توئیتر به زودی هرنوع تبلیغ درباره پول و ارز رمزنگاری شده را در پلتفرم خود ممنوع می‌کند.