معاون بازرگانی و برنامه‌ریزی تعاون روستایی خبر داد:

معاون بازرگانی و برنامه ریزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، گفت: با ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی و با هدف تنظیم بازار سیب درختی، سازمان تعاون روستایی موظف به…

کارشناس مسئول واحد تغذیه شبکه بهداشت خرم‌دره گفت: ترکیب کامل پروتئینی آن دارای همه اسیدهای آمینه‌ ضروری مواد مهم موجود در آن نظیر کولین، لوتئین و گزانتین و…