آیت الله احمد خاتمی عضو فقهای شورای نگهبان با اشاره به رای آوردن ابراهیم رئیسی از او خواست به وعده ها و مطالبات داده شده عمل کند؛ خاتمی خطاب به رئیس دولت…