وزیر صنعت از دروغ های منتشر شده در رسانه ها انتقاد کرد:

«برخی کارشان این شده که هرشب به دنبال پیداکردن یک کارخانه‌ تعطیل‌شده می‌گردند تا دستاوردهای دولت را زیر سوال ببرند که اگر بخواهیم مودبانه آنها را توصیف کنیم،…