معاون اول رییس جمهور دو مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرد؛

معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دو مصوبه جلسه اخیر ستاد فرماندهی اقصاد مقاومتی مورخ 1396.4.26 را به وزارتخانه های امور اقتصادی و…