پروژه‌هایی که معاون رئیس‌جمهور در سفر به خوزستان افتتاح کرد؛

هواپیما که روی باند فرودگاه می دود، دارم تمام خاطرات این دو روز سفر را مرور می کنم، سفری به سرزمینی که همیشه نامش با دفاع مقدس، با لب کارونش ، با فوتبال ، با…