شاید برای شما ملموس نباشد اما کسانی که کمر درد را تجربه کرده‌اند می‌دانند دردی است که به یکباره وارد شده و ذره ذره از بدن خارج می‌شود