تصاویر قرار عاشقانه یک عضو طالبان در فضای مجازی ورسانه های افغان زبان منتشر شده است