گمانه زنی های بسیاری درباره منشاء ویروس کرونای چینی وجود دارد و حیوان های مثل مار، خفاش، توله گرگ و غذاهای دریاییک ه خوراک معمول چینی ها هستند تاکنون به عنوان…