مصرف منظم دارچین می تواند اثرات مثبتی بر اعصاب و حتی عروق شما داشته باشد