؛ اینکه چه کشوری وچگونه به تاسیسات حساس نفتی عربستان حمله کرده است موضوع گزارش های متعدد رسانه های غربی _عربی است. در این گزارش سعی شده با موشک کروز حمله…