معاون اول رییس جمهور د ر دیدار با قائم مقام وزیر خارجه تونس:

معاون اول رییس جمهور با اشاره به جایگاه آفریقا در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت گسترش مناسبات در همه زمینه ها با کشور تونس تاکید کرد.