تعدادی از مسئولین حزب اعتماد ملی در بیانیه ایی به روند تغییرات غیرقانونی مسئولین کمیته ها و شاخه ها در حزب توسط الیاس حضرتی واکنش نشان دادند.