کد خبر: 105040
A

معاونت سیاسی سپاه می نویسد: رئیس جمهور دارای نقش کلیدی در مدیریت اجرایی کشــور اســت. برخلاف برخی نمکخوران و نمکدانشکنان که این روزها برای فرار از پاســخگویی میگویند رئیس جمهور تدارکاتچی است و اختیارات نـدارد، عمــده مدیریتهــای کشــور درحوزه های گوناگون در اختیار رئیس جمهور است.

به گزارش دیده بان ایران؛ سردار یدالله جوانی، معاونت سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سرمقاله این هفته صبح صادق با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو نوشت: رئیس جمهور دارای نقش کلیدی در مدیریت اجرایی کشــور اســت. برخلاف برخی نمکخوران و نمکدانشکنان که این روزها برای فرار از پاســخگویی میگویند رئیس جمهور تدارکاتچی است و اختیارات نـدارد، عمــده مدیریتهــای کشــور درحوزه های گوناگون در اختیار رئیس جمهور است. این رئیس جمهور را مردم با تک تک رأی های خود برمیگزینند و در این گزینش، وزن و ســهم رأی رهبــری انقلاب بــا وزن و ســهم رأی تــک تک شهروندان ایرانی با هر سن و سال و هر سلیقه و گرایشی یکسان اســت. بنابراین، همگان بایــد به اهمیت انتخابات و نقش آن در اداره کشور توجه داشته باشند. رابطه مستقیمی بین انتخابــات و کارآمــدی نظام وجــود دارد.

به اختصار میتوان گفت، انتخابــات 1400 بــا دو ویژگی اساســی میتواند به حرکت انقالب اسلامی در مسیر ساخت تمدن نوین اسلامی شتاب بخشد.

1ـ انتخابات با مشارکت حداکثری و پرشور و نشاط مردم برگزار شود. حضور حداکثری مردم پای صندوق رأی، نشــان دهنده اقتدار ملی و انســجام داخلی بــوده، نقش مهمی در تأمین منافع ملی، امنیــت ملی و آبروی بین المللی برای کشور دارد.

2ـ پس از اصل حضــور مردم در انتخابات کــه ارزش ذاتــی دارد؛ ویژگی هــای رئیس جمهــور منتخب مردم، بســیار مهم و سرنوشت ســاز اســت. کســی میتواند در جایــگاه ریاســت جمهوری، به حرکت تمدنی انقلاب اسلامی شــتاب بخشد که با تمام توان به دنبال تأمین ســعادت ملت و کشور، براساس حکمت و عقالنیت دینی و انقلابی باشد. چنین فردی باید دارای کفایت مدیریت، ایمــان قوی، رویکــرد انقلابی، عدالتخواهی و فسادســتیزی و همچنین معتقد به ظرفیت های داخلی و به ویژه جوانان برای پیشبرد امور باشــد و آخر کلام اینکه چنین فردی باید تمامی این فضیلت ها را در گذشــته خود به نمایش گذاشته باشد؛ چراکه انتخابات 1400 نباید انتخابات آزمون و خطا باشد.

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر