کد خبر: 92698
A

خاطرات آیت الله هاشمی: [عبداالله] جاسبى، [رییس دانشگاه آزاد اسلامی] آمد. از تضعیف دانشگاه آزاد اسلامى توسط دولت اظهار نگرانى کرد و از من خواست که در هفته‌ یک روز را به عنـوان رئیس هیأت امنا، به دانشگاه اختصاص بدهم و دفترى در آنجا بگیرم و درسـى هـم بـدهم. اجـازه خواست که جواب سمپاشى های گروه هایی مثل تحکیم وحدت را به شیوه خودشان بدهد.

به گزارش دیده بان ایران؛ تا ساعت هشت و نیم صبح، چند روز خاطرات سال 1360 را خواندم و آماده چـاپ کـردم. دکتر [عبداالله] جاسبى، [رییس دانشگاه آزاد اسلامی] آمد. از تضعیف دانشگاه آزاد اسلامى توسط دولت اظهار نگرانى کرد و از من خواست که در هفته‌ یک روز را به عنـوان رئیس هیأت امنا، به دانشگاه اختصاص بدهم و دفترى در آنجا بگیرم و درسـى هـم بـدهم. اجـازه خواست که جواب سمپاشى های گروه هایی مثل تحکیم وحدت را به شیوه خودشان بدهد.

مصاحبه‌ای با انتشارات [روزنامه] ایران، براى کتاب سال و بعضى نشریات دیگـر داشـتم. اخوى محمد آمد. مقـدارى ویتـامین ث و ای آورد. خواسـت کـه یـک روز بـه [روسـتای ]
لالون برویم. ظهر فاطى و محسن آمدند. در مورد امور جارى و سیاسى صحبت شـد. عـصر آقـاى [محمــد] هویــدا، سـفیر ســابق در بلژیــک آمـد. از کــار در مرکــز فرهنگــى وزارت امور خارجه، به خاطر بى‌تحرکى خسته شده و خواستار کارى فعالتر است.

آقاى [محمود] احمدى نژاد، استاندار اردبیـل آمـد . گـزارش وضـع آنجـا را داد و گفـت، وزیرکشور به جاى او، آقاى [سیدمحمود] میرلوحی را به دولت پیشنهاد کرده است. گفت، در اردبیـل اسـتقبال خـوبى از آقـاى خـاتمى، [ریـیس جمهـور ] نـشده اسـت. عـده کمـى در خیابانها بودند و در ورزشگاه، جمعیت کمـى آمدنـد و ناچـار شـدیم از مـدارس و ادارات بیاوریم تا آن را پرکنیم و چون مردم پلاکاردهاى محدود نصب کرده بودند، ناچـار شـدیم توسط شهردارى، پلاکارد به نام‌هاى متفرقه درست کنیم. گفت، به خواست وزارت کشور، خبرهاى غیرواقعى دادند. از بی حالی و بى‌تجربگى دفتر رئیس‌جمهور انتقاد داشت.

[آقــای قربــانعلی دری نجــف آبادی]، وزیــر اطلاعــات آمــد. در مــورد آقــاى [احمــد] آذری قمی که اخیراً نامه اى به او نوشته و به رهبرى و وزارت اطلاعات اهانت کرده و گفته است، وزارت اطلاعات با ارعاب، مرجعیت رهبرى را تحمیل مى‌کند، در صورتى که ایشان مجتهد مطلق هم نیستند و نیز براى دادن خواسته آیت‌االله منتظرى در مورد استاد خودشان در ساواک و نیز درباره معاونت هایش مشورت کرد. از رشد نیروهاى مخالف نظـام و تـضعیف نفوذ و محبوبیت رهبرى اظهارنگرانى‌ کرد و نیز از ضعف دولت در انجـام اقـدامات مـؤثر و به خصوص ضعف ستاد اقتصادى دولت و شروع رکود در اقتصاد کشور که به دنبـال خـود تورم را هم خواهد آورد. بـر اى جلـوگیرى از ایـن پیـشامدها، از مـن کمـک خواسـت و از [آقای عبـداالله نـوری]، وزیرکـشور، بـه خـا طر عملکـرد خطـى و حـذف نیروهـاى غیـر خط خودش انتقاد داشت.

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر