افتتاحیه اولین شعبه دی جی لند در پاساژ چارسو تهران