اصغر همت با بیان اینکه تکدی‌گری حاجی‌ فیروزها به یک سنت غلط تبدیل شده است، گفت: فقر عامل اصلی این موضوع است. در شب نوروزگانِ خانه تئاتر پیشنهادی مبنی بر…