فیلم سینمایی «اکسیدان» که در ۹ روز اکران خود به رقم فروش یک میلیارد تومان رسید