جهانگیر هدایت برادر زاده صادق هدایت در صفحه اینستاگرام خود توضیحاتی درباره جنس گرا نامیدن صادق هدایت توسط بهروز افخمی در شبکه ۳ ارائه کرد.