سروش صحت نویسنده و کارگردان به اعتراض های اخیر واکنش نشان داد