اولین حکم صالحی در مقاوم وزیر ارشاد

با حکم سیدعباس صالحی وزیر ارشاد محمد سلگی سرپرست معاونت فرهنگی وزارت ارشاد شد.