کارگردان فیلم "خانه پدری" از تأثیر فیلم‌ها بر مسائل اجتماعی گفت.