یکی از پژوهشگران ایرانی بنیاد کارنگی در آمریکا با ایلان ماسک درباره دسترسی به اینترنت استارلینک در ایران صحبت کرده و او خبر مهمی را درباره دسترسی به استارلینک…