مسئول برگزاری مسابقات لیگ دسته اول گفت طبق آیین‌نامه قبلی برگزاری مسابقات لیگ دسته اول و لیگ برتر، فعلاً قرار است جداول این رقابت‌ها با محاسبه تفاضل گل انجام ش…