بازی های داخل سالن آسیا ۲۰۱۷ - ترکمنستان

چهار شطرنج باز ایرانی حاضر در بازی های داخل سالن آسیا در دور نخست بخش استاندارد پیروز شدند.