به عقیده رییس کمیته فرش ماشینی انجمن صناع نساجی ایران، نوسانات ق