شکار

  • "سلطان مسعود میرزا" ملقب به "ظل السلطان"، فرزند ناصرالدین شاه قاجار یکی دیگر از افراد نه چندان خوشنام این طایفه است. او که به ظلم و قساوت قلب شهره بوده در کتاب خود با عنوان "تاریخ سرگذشت مسعودی" به شرح شکارهای بی رویه اش در "جزیره میانکاله" پرداخته است.