٣٠

  • سعید خال مدیرعامل سازمان بهشت زهرای تهران گفت: «سن و سال اصلا مطرح نیست، دیروز کودکی را دفن کردیم، بسیاری ازجوانان ٢٠ ساله، ٣٠ ساله را داریم دفن می کنیم» او افزود: "شرایط بهشت زهرا غیر قابل تصور است، تعداد متوفی خیلی زیاد و بیش از حد تصور است. آمارها درباره کرونا واقعی نیست؛ آمار ها بیشتر از اینهاست که گفته می شود "