فرسودگی خطوط و تجهیزات انتقال برق علت قطعی اینترنت