کاهش ساخت مسکن

  • مرکز آمار ایران خبر داد؛

    مرکز آمار ایران گزارش وضعیت پروانه‌های ساختمانی کشور را در پاییز ۱۴۰۰ منتشر کرد که بر اساس آن تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده چه در سطح کشور و چه تهران کاهش داشته است.