کد خبر: 180521
A

اجبار خرید از برند خاص در طرح کالابرگ تخلف است

سرپرسـت اداره کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان تهـران گفت: در طـرح فجرانـه کالابـرگ مـردم آزاد هسـتند از هر نام تجـاری خرید کننـد و اگـر فروشـگاهی مردم را مجبـور کرد از نام و نشـان خاصی خریداری کنند، تخلف اسـت.

اجبار خرید از برند خاص در طرح کالابرگ تخلف است

به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ سرپرسـت اداره کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان تهـران گفت: در طـرح فجرانـه کالابـرگ مـردم آزاد هسـتند از هر نام تجـاری خرید کننـد.
محمد آذرپنـاه افزود: اگـر فروشـگاهی مردم را مجبـور کرد از نام و نشـان خاصی خریداری کنند، تخلف اسـت و شـهروندان در صـورت مواجه شـدن با آن میتوانند برای ثبت اعتراضات و مشـکالت خود با شـماره 0216367 تمـاس بگیرند یا برای گـزارش تخلفات، موضوع مورد نظر خود را با پشـتیبانی 124 تعزیـرات مطـرح کننـد.
وی دربـاره شـرط دریافـت اعتبـار اضافـۀ 220 هـزار تومانـی کالابرگ، افزود: فردی که سـبدی شـامل 11 قلم کالای اساسی به مبلغ 743 هزار تومان را بخـرد، دولـت حـدود 220 هـزار تومان در قالب اعتبار شـارژ شـده پرداخـت میکند و فـرد فقط 523 هـزار تومان بابت آن سـبد پرداخت میکنـد، همچنین بـه میزانی که از کالاهـای این سـبد خرید کرده باشـند اعتبـار به خریدشـان اختصاص داده می‌شـود.

منبع: تسنیم

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر