خران

  • حسن توفیق مدیر مسئول نشریه توفیق درگذشت . حزب خران اصطلاحی است برای یک حزب فرضی که در کرمانشاه توسط نشریه توفیق ایجاد شد. نشریه توفیق از طریق بیانیه‌های این حزب به‌طور غیر مستقیم انتقادات خود را مطرح می‌کرد.عمران صلاحی، طنزنویس ایرانی درباهٔ حزب خران می‌گوید: «در روزنامه توفیق یک حزب خران بود که یک ارگان خران داشت من خردبیر آن بودم.» سید فرید قاسمی کتابی با «عنوان روزنامه‌حزب خران» حاوی مقالات توفیق دربارهٔ این حزب منتشر کرد.جمعیت حزب خران از حدود سال ۱۳۴۲ شمسی به وجود آمده‌است، ولی تشکیلات رسمی آن از ۱۶ شهریور سال ۱۳۴۶ به وجود آمد.